Zoek de geschikte bijles nu

Algemene voorwaarden

De voorwaarden op een rijtje

De voorwaarden van bijlesnu.nl.

1. De volgende voorwaarden gelden altijd, tenzij we schriftelijk een wijziging zijn overeengekomen;

2. Als een bijlesafspraak wordt afgesproken met een docent, is de leerling het eens met deze voorwaarden;

3. Onder ‘leerling’ verstaan we: leerling, ouder of persoon die namens de leerling communiceert;

4. Alle uitingen van ons zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Hoe kun je ons bereiken?

Als je ons wilt spreken, dan kan dat op de volgende manieren:

· E-mail: info@bijlesnu.nl

· Telefoon: 06-25205689

· WhatsApp: 06-25205689

We zijn graag bereikbaar op de volgende tijden;

· Maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur

1. Prijzen losse bijlessen

1. Alle prijzen die Bijlesnu gebruikt op de prijzenpagina zijn inclusief mogelijke reiskosten.

2. Alle prijzen die Bijlesnu gebruikt, kan Bijlesnu te allen tijde wijzigen.

3. De duur van de les is gebaseerd op wat is ingevoerd op de website, door leerling of docent, of wat is overeengekomen via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp. De duur wordt altijd afgerond op 15 minuten. Vanaf 3 uur voordat de bijles begint, kan alleen van deze tijd afgeweken worden als docent hiermee instemt.

4. De leerling heeft recht op een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 10 minuten bij bijlesnu. Dit gesprek vindt, natuurlijk na overleg met de leerling, plaats op de wijze zoals de docent het wenst: op een locatie, telefonisch of door videobellen.

2. Garantie

Wanneer een bijles wordt geboekt heeft Bijlesnu zowel een inspanningsverplichting als resultaatsverplichting:

1. Onder resultaatverplichting valt het redelijkerwijs beheersen en kunnen uitleggen van de lesstof door de docent. Als de docent één bepaalde vraag of één bepaald onderwerp niet beheerst, betekent niet per definitie dat niet wordt voldaan aan deze verplichting.

2. Onder resultaatverplichting valt niet een bepaalde verandering van het schoolcijfer.

3. Uitvoering

1. Een bijles kan bij Bijlesnu door de leerling tot 3 uur voor het begin van de les kosteloos en zonder opgave van reden afgezegd worden;

2. Indien de bijles binnen 3 uur voor aanvang wordt opgezegd of de leerling niet op het afgesproken tijdstip op locatie in de gelegenheid was om de bijles te krijgen, heeft Bijlesnu het recht om de bestede tijd van de bijlesdocent op uurbasis te factureren. Hieronder vallen: voorbereidingstijd die direct is gerelateerd aan het geven van les, reistijd en lestijd;

3. Voor de uitvoering van de les verklaart de leerling dat alle informatie, zoals leslocaties en lestijd, die is afgesproken, juiste informatie is. Hier kan alleen van afgeweken worden, indien leerling minimaal 3 uur van tevoren schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp) een aanpassing heeft gemeld bij de docent;

4. Voor de uitvoering van de les verklaart de leerling dat het doel van de les niet is: het opzettelijk beïnvloeden van een toetsingsproces of de voorbereiding hierop, door het plegen van fraude. Hieronder vallen: het laten maken van toetsen of bijvoorbeeld huiswerk door een lesdocent in naam van de leerling of het ongeoorloofd ondersteuning verlangen tijdens met name toetsing. Indien blijkt dat een leerling bewust met een frauduleuze insteek een beroep doet op een docent van Bijlesnu, heeft Bijlesnu het recht om de bestede tijd van de lesdocent op uurbasis te factureren. Hieronder vallen: voorbereidingstijd die direct is gerelateerd aan het geven van bijles.

4. Informatieverstrekking en communicatie

Bijlesnu is niet verantwoordelijk indien e-mails in de spam belanden. Bijlesnu vraagt om info@bijlesnu.nl in de contactenlijst te zetten, zodat de kans nihil is dat e-mail in de spamfolder belanden.

5. Klachten

1. In geval de leerling een klacht heeft over de dienstverlening van Bijlesnu, wisselt de leerling eerst inzichten aangaande de klacht met de docent uit en meldt de conclusie van het gesprek bij de helpdesk van Bijlesnu. De leerling geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Bijlesnu in staat is hierop adequaat te reageren. Hiernaast dient de leerling de klacht over de gegeven les zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 7 dagen na de les, te melden bij de helpdesk van Bijlesnu.

2. In geval de leerling een gegronde klacht meldt, waarbij niet aan de inspanningsverplichting of resultaatverplichting is voldaan, is de leerling niet verplicht voor de bijles te betalen indien aan de volgende voorwaarde is voldaan: de leerling meldt de klacht schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp) bij de helpdesk van Bijlesnu voordat een nieuwe les wordt gestart.

6. Aansprakelijkheid

1. Na het schriftelijk afspreken van een tijd en plaats voor een les is de ouder/leerling zodoende verantwoordelijk voor het boeken van lessen en de betaling hiervan.

2. Bijlesnu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van de dienst. Hieronder vallen onder andere schoolcijfers en geïnvesteerde tijd van de leerling.

3. Het is niet toegestaan om prijsafspraken te maken met de bijlesdocent, behalve omtrent reiskosten. In geval een bijlesdocent wordt benaderd om Bijlesnu op deze manier te ondermijnen, wordt een boete van € 500,- gehanteerd en heeft Bijlesnu het recht om het account te verwijderen. Bij herhaaldelijk overtreden geldt een extra boete van € 250,- per extra begane overtreding.

7. Opzegging

1. De leerling hoeft de dienstverlening niet formeel op te zeggen, dus de leerling kan stoppen met de samenwerking door geen lessen af te spreken met de docent van Bijlesnu;

8. Wijziging algemene voorwaarden

1. Bijlesnu is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd;

3. Bij grote inhoudelijke wijzigingen zal Bijlesnu de leerling per e-mail uiterlijk 14 dagen van tevoren inlichten.

9. Verwerking persoonsgegevens

1. Bijlesnu verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Bijlesnu meldt dit altijd direct per e-mail aan de ouders of voogd, en vraagt zodoende toestemming. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact op met Bijlesnu. Deze informatie wordt direct verwijderd.

2. Bijlesnu neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bijlesnu.

3. Bijlesnu gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website van Bijlesnu en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je meldt je af voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

4. Bijlesnu verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijlesnu verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van de betaling;

Om telefonisch of per e-mail contact op te nemen als dit nodig is om de dienstverlening van Bijlesnu goed uit te kunnen voeren;

Om te zorgen dat een bijles tot stand komt;

10. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bijlesnu bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.Deze voorwaarden voor Bijlesnu zijn opgesteld op juli 2023.

Algemene voorwaarden

× Hoe kan ik je helpen?